കരുവന്നൂർ : പനംങ്കുളം കുണ്ടായിൽ പരേതനായ ചന്ദ്രൻ ഭാര്യ ചന്ദ്രമതി (85) നിര്യാതയായി. സംസ്ക്കാരം  വീട്ടുവളപ്പിൽ .മക്കൾ. മുകുന്ദൻ (പരേതൻ), നന്ദനൻ , ഭാമിനി, ആനന്ദൻ ,രഘു. മരുമക്കൾ . നിഷ, ബിജു,ജീഷി, ശശി.

Obituary

കരുവന്നൂർ : പനംങ്കുളം കുണ്ടായിൽ പരേതനായ ചന്ദ്രൻ ഭാര്യ ചന്ദ്രമതി (85) നിര്യാതയായി. സംസ്ക്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ .മക്കൾ. മുകുന്ദൻ (പരേതൻ), നന്ദനൻ , ഭാമിനി, ആനന്ദൻ ,രഘു. മരുമക്കൾ . നിഷ, ബിജു,ജീഷി, ശശി.