മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച്ചവെച്ച പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സ്വരാജ് ട്രോഫിക്ക് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്

മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച്ചവെച്ച പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സ്വരാജ് ട്രോഫിക്ക് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്

Continue Reading