ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വീടുകള്‍ക്ക് പുറമെ അന്തസാര്‍ന്ന തൊഴില്‍ ജീവനോപാധികളും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കെ.യു. അരുണന്‍ എം.എല്‍.എ.

ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വീടുകള്‍ക്ക് പുറമെ അന്തസാര്‍ന്ന തൊഴില്‍ ജീവനോപാധികളും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കെ.യു. അരുണന്‍ എം.എല്‍.എ.

Continue Reading