പെരിഞ്ഞനം ആറാട്ടുകടവില്‍ അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കടലില്‍ കാണാതായി.

പെരിഞ്ഞനം ആറാട്ടുകടവില്‍ അവധി ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കടലില്‍ കാണാതായി.

Continue Reading