മാപ്രാണം കൊലപാതകം സംസ്ഥാന വിട്ട പ്രതികളെ പോലീസ് പിന്‍തുടര്‍ന്ന് മാളത്തില്‍ നിന്നും പുറത്ത് ചാടിച്ച കഥ…

മാപ്രാണം കൊലപാതകം സംസ്ഥാന വിട്ട പ്രതികളെ പോലീസ് പിന്‍തുടര്‍ന്ന് മാളത്തില്‍ നിന്നും പുറത്ത് ചാടിച്ച കഥ…

Continue Reading

ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജില്‍ സ്പിക്മാകേ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഒഡീസി നൃത്ത കലാരൂപം അരങ്ങേറി.

ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജില്‍ സ്പിക്മാകേ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഒഡീസി നൃത്ത കലാരൂപം അരങ്ങേറി.

Continue Reading

മാപ്രാണം കൊലപാതകം, തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ച മുഖ്യപ്രതി വര്‍ണ്ണാ തിയ്യേറ്റര്‍ നടത്തിപ്പുക്കാരന്‍ സജ്ഞയ് രവിയ്ക്ക് നേരെ രാജന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ രോക്ഷപ്രകടനം,

മാപ്രാണം കൊലപാതകം, തെളിവെടുപ്പിന് എത്തിച്ച മുഖ്യപ്രതി വര്‍ണ്ണാ തിയ്യേറ്റര്‍ നടത്തിപ്പുക്കാരന്‍ സജ്ഞയ് രവിയ്ക്ക് നേരെ രാജന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ രോക്ഷപ്രകടനം,

Continue Reading