ആറാട്ടുപുഴയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ച ഒരാൾ മരിച്ചു.രണ്ട് പേർ ചികിത്സയിൽ . മദ്യപിച്ചത് ബീവേറേജിലെ വില കുറഞ്ഞ മദ്യം

സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം മദ്യപിച്ച ഒരാൾ മരിച്ചു.രണ്ട് പേർ ചികിത്സയിൽ

Continue Reading