ചിമ്മിനി ഡാം സെപ്തംബർ 6 ന് തുറക്കുന്നു.കുറുമാലിപുഴ, കരുവന്നൂർ പുഴ എന്നിവയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുളളതിനാൽ പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലുളളവർക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

കുറുമാലിപുഴ, കരുവന്നൂർ പുഴ എന്നിവയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുളളതിനാൽ പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലുളളവർക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

Continue Reading