പരം വീര്‍ ചക്ര നേടിയ കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധ നായകന് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്‌സില്‍ ആദരം, സൈനീകരോടുള്ള ബഹുമാനാര്‍ത്വം കേളേജില്‍ സ്ഥാപിച്ച ധീരതാ മതില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പരം വീര്‍ ചക്ര നേടിയ കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധ നായകന് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്‌സില്‍ ആദരം, സൈനീകരോടുള്ള ബഹുമാനാര്‍ത്വം കേളേജില്‍ സ്ഥാപിച്ച ധീരതാ മതില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Continue Reading

ഠാണാവിലെ കുരുക്കൊഴിവാക്കാവുന്ന ബ്രദര്‍മിഷന്‍ റോഡില്‍ അനധികൃത പാര്‍ക്കിംങ്ങ് ഗതാഗത കുരുക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

ഠാണാവിലെ കുരുക്കൊഴിവാക്കാവുന്ന ബ്രദര്‍മിഷന്‍ റോഡില്‍ അനധികൃത പാര്‍ക്കിംങ്ങ് ഗതാഗത കുരുക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

Continue Reading