ഇരിങ്ങാലക്കുട ഠാണാവില്‍ ശുചീകരണത്തിനായി തുറന്ന കാന അടച്ചില്ല, തുറന്ന് കിടക്കുന്ന കാനയില്‍ നിന്നുള്ള ദുര്‍ഗന്ധം ദുരിതമാകുന്നു

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഠാണാവില്‍ ശുചീകരണത്തിനായി തുറന്ന കാന അടച്ചില്ല, തുറന്ന് കിടക്കുന്ന കാനയില്‍ നിന്നുള്ള ദുര്‍ഗന്ധം ദുരിതമാകുന്നു

Continue Reading

ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം ബ്രറ്റ്‌ലി ഇരിങ്ങാലക്കുട കല്ലേറ്റുംങ്കരയില്‍ നാഷ്ണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി

ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം ബ്രറ്റ്‌ലി ഇരിങ്ങാലക്കുട കല്ലേറ്റുംങ്കരയില്‍ നാഷ്ണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററില്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി

Continue Reading

മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഓണചന്ത പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഓണചന്ത പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

Continue Reading